Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU PODŁOKIETNIK PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów części zamiennych i wyposażenia do samochodów Skoda za pośrednictwem portalu internetowego "podlokietnik.pl", tj. umów zawieranych na odległość i został uchwalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

  1. Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  2. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę prawną lub pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Kupującym - zarówno Konsument, jak i Klient.

  4. Kodeksie cywilnym - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  5. Kodeksie dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami

  6. Sprzedającym (zwanym również Skoda Polmozbyt s.c.):

   Skoda Polmozbyt s.c.
   Witold Wlazeł
   Paweł Wlazeł
   u. Przybyszewskiego 199/205
   93-120 Łódź
   NIP: 728-263-84-89,
   REGON: 100284738
   Nr wpisu do rejestru
   przedsiębiorców: 24301,
   wydanym przez urząd miasta
   Łodzi delegatura Łódź Widzew
   Nr wpisu do rejestru
   przedsiębiorców: 52860,
   wydanym przez urząd miasta
   Łodzi delegatura Łódź Górna
    
   Konto bankowe: 50 1020 5558 1111 1639 8480 0016

  7. Sklepie Internetowym (zwanym również Sklepem) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.podlokietnik.pl będący własnością Sprzedającego, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  8. Kosztach dostarczenia rzeczy (koszty wysyłki) - koszt dostarczenia towaru Kupującemu.

  9. Kosztach zwrotu rzeczy - koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, który ponosi Konsument

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Sklep Internetowy podlokietnik.pl prowadzi sprzedaż produktów między innymi za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Wszyscy Kupujący w Sklepie zawierają umowę sprzedaży z firmą SKODA POLMOZBYT S.C. (Sprzedającym). Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 6. Prezentowane w sklepie internetowym lub za pośrednictwem strony internetowej towary, ceny, warunki i terminy dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Zamówienia Kupujących zagranicznych (w sytuacji, gdy przedmiot zakupu miałby zostać wysłany poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku odrębnego porozumienia odnośnie cen i warunków dostawy. W tym celu niezbędne jest uprzednie (przed złożeniem zamówienia) skontaktowanie się ze Sprzedającym - pod rygorem odmowy realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem zasad.

 8. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.podlokietnik.pl W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest do Kupującego na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, Kupujący poniesie więc te koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, zktórych część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. Wybór konkretnego produktu

  2. dodanie produktu do koszyka

  3. wybór rodzaju dostawy

  4. wybór rodzaju płatności

  5. wybór miejsca wydania rzeczy

  6. podanie adresu dostawy - znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  7. potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Kupującego. Potwierdzenie takie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Kupujący potwierdzi złożone zamówienie - w formie e-mailowej lub telefonicznie.

 5. Informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, rodzaju rzeczy, określenia jej producenta lub importera, znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach, zostały umieszczone na stronie www.podlokietnik.pl

 6. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833.). Przekazane przez Kupującego dane wykorzystywane są wyłącznie celach realizacji i ewidencji sprzedaży przez SKODA POLMOZBYT S.C. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

 7. Kupujący może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu w formie papierowej lub elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji o nowościach i promocjach. W tym celu Kupujący może dodać swój adres e-mail do bazy danych newslettera Sklepu Internetowego. Dodanie adresu e-mail do bazy danych newslettera Sklepu Internetowego jest w pełni dobrowolne.

 8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. Kupujący może w każdej chwili zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych i usunięcie konta Kupującego z bazy danych newslettera Sklepu Internetowego.

 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

 10. SKODA POLMOZBYT S.C. wyda Konsumentowi wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 11. SKODA POLMOZBYT S.C. dostarcza zamówione towary bez wad fizycznych i prawnych.

II. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub udostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 2. Domyślny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze. W wyjątkowych przypadkach, czas realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych - o czym Kupujący będzie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku towarów w magazynie termin realizacji będzie uzgadniany z Kupującym indywidualnie, lub też Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy.

 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący ma możliwość kontaktu z naszym handlowcem dostępnym pod adresem e-mail: biuro@podlokietnik.pl przed podjęciem decyzji o zakupie. Każdorazowo, w razie wątpliwości, możliwy jest również kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.

III. KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży- według wyboru Kupującego: faktura VAT bądź paragon fiskalny.

 3. Wskazany powyżej dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień z punktu II ust.2.

 4. Faktura VAT/ paragon fiskalny zostaje wystawiony na dane podane przez Kupującego przesłane do Sklepu w formularzu zamówienia.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz warunków sprzedaży i dostawy, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany są skuteczne z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.podlokietnik.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

 6. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep Internetowy na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep Internetowy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 7. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, o których mowa powyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach.

 8. Kupujący ma prawo wyboru różnych opcji wysyłki na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.

 9. Koszty wysyłki umieszczone są w podpunkcie Koszty Wysyłki Sklepu Internetowego.Koszty wysyłki zostają doliczone do wartości zamówienia według aktualnego cennika (Koszty wysyłki) zgodnie z wyborem Kupującego dokonywanego w chwili zakupu. Koszty wysyłki nie zostaną naliczone w przypadku odbioru osobistego - w oddziale Sklepu Internetowego w Łodzi przy ul.

 10. Koszt dostawy zostanie uwzględniony podczas finalizacji składania zamówienia i jest on zależny od ilości, wartości, wagi i gabarytów zamówionych produktów. O koszcie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany przed złożeniem zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

 11. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o kosztach dostawy wystarczy umieścić wybrane towary w koszyku. Koszty zostają wyświetlone przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia.

 12. Koszty, o których mowa powyżej są obliczane dla przesyłek krajowych - realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych koszty będą ustalane indywidualnie z Działem Wysyłek.

IV. SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez SKODA POLMOZBYT s.c. Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez SKODA POLMOZBYT s.c. przewoźnikowi, jeżeli SKODA POLMOZBYT s.c. nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 2. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Sprzedający zaleca sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jednak znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Kupujący ma również prawo do żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera przed podpisaniem jej odbioru, co wynika z art. 74 ust. 1 ustawy prawo przewozowe. W takim przypadku należy również w obecności kuriera niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym - pod numerem telefonu - 42250-77-57, w celu wyjaśnienia sprawy i uzyskania pomocy w ewentualnym rozwiązaniu problemu z kurierem.

 4. Jeśli opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia sprawdzenie zawartości samej przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności

 5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 6. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.

 7. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez Sprzedającego towar jest fabrycznie nowy. Z tego względu brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może znacznie utrudnić rozpatrzenie roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta z zastrzeżeniem punktów poniższych.

 5. SKODA POLMOZBYT s.c. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli zwracany towar spełniać będzie wymienione w ustępie 14 wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Konsumenta konto bankowe - w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 6. Jeżeli SKODA POLMOZBYT s.c. nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKODA POLMOZBYT s.c., SKODA POLMOZBYT s.c. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Niniejszym Konsument zostaje poinformowany, iż ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych "za pobraniem".

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez SKODA POLMOZBYT s.c. lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta

 13. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, SKODA POLMOZBYT s.c. informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

 14. Zwracany w trybie - o którym mowa powyżej - towar winien być w pełni kompletny, nieuszkodzony, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany wodpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz zkompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. kartą gwarancyjną (oraz w miarę możliwości paragonem lub fakturą Vat - bądź innym dokumentem potwierdzającym fakt dokonania zakupu w Sklepie) na adres SKODA POLMOZBYT S.C., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 199/205. Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do SKODA POLMOZBYT muszą być dodatkowo adresowane do "Działu Sprzedaży Internetowej".

 15. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie zostało ono złożone wcześniej) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

VI. REKLAMACJE

 1. Każdy oferowany przez SKODA POLMOZBYT S.C. produkt jest fabrycznie nowy.

 2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady techniczne, Kupujący może skorzystać zprawa złożenia reklamacji (na podstawie gwarancji - o ile taka została udzielona, lub rękojmi).

 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji pzez osoby trzecie.

 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 6. Warunki gwarancji określa Gwarant. Warunki rękojmi są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. - art. 556 - 576 ustawy kodeks cywilny.

 7. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres SKODA POLMOZBYT S.C. ul. Przybyszewskiego 199/205 zdopiskiem do "Działu Sprzedaży Internetowej". Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 10. Zgłoszenia reklamacyjne Sprzedający przyjmuje tylko w formie pisemnej. Można je przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@podlokietnik.pl , faxem na numer 42250-77-57 lub listem poleconym na adres SKODA POLMOZBYT S.C. ul. Przybyszewskiego 199/205 z dopiskiem do "Działu Sprzedaży Internetowej".

 11. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 13. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r., poz. 1823) i polegające na:
    Umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
    Przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

 2. Spór konsumencki jest to spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej z konsumentem umowy.

 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
    https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
    www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
    www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 4. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a SKODAPOLMOZBYT S.C., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 5. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 6. Klient będący Konsumentem w celu pozasądowego rozwiązania sporu powstałego między nim a SKODAPOLMOZBYT S.C. może:

   • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
   • zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Adres strony Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego w Łodzi to: http://www.wiih.lodz.pl

   

 7. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 8. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 9. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 10. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. SKODAPOLMOZBYT S.C. wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. Każdorazowe dokonanie zamówienia oznacza akceptację brzmienia Regulaminu o treści z dnia dokonania zamówienia.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą SKODA POLMOZBYT S.C.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. W przypadku stwierdzenia w niniejszym Regulaminie istnienia postanowienia o charakterze ograniczającym uprawnienia Konsumenta - zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności:

  1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 6. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą:

  1. właściwe polskie sądy powszechne - w przypadku Konsumentów;

  2. sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego - w przypadku Kupujących nie będących Konsumentami

 7. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jego postanowień.

 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

 

           ZAŁĄCZNIKI

  

Załącznik nr 1

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 


 

Załącznik nr 2

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl