Regulamin korzystania ze sklepu

Regulamin korzystania ze sklepu


Wiadomości ogólne: 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Objaśnienia:

Adres – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.
Adres przedsiębiorcy: TP Polska Tomasz Ptak, Sokola 3 lok.4, 11-041 Olsztyn
Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.podlokietnik.pl – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Dane kontaktowe: info@podlokietnik.pl, tel: (+48) 608 400 885
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.podlokietnik.pl
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów – wyborów Kupującego.
Kupujący – Konsument oraz Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.podlokietnik.pl
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie www.podlokietnik.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.podlokietnik.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedający: TP POLSKA Tomasz Ptak, Sokola 3 lok.4, 11-041 Olsztyn, Polska, REGON: 280090351, NIP: 7393533658, info@podlokietnik.pl, tel: (+48) 608 400 885
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d)  została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
 5. e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
 6. f)  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu odrębnej gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie (producentów i importerów) dla produktów znajdujących się w sklepie, co oznacza 2 letni okres  gwarancyjny na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 7. a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf lub linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 8. b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.podlokietnik.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.podlokietnik.pl
 12. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3. a) dodanie do koszyka produktu,
 4. b) wybór rodzaju dostawy,
 5. c) wybór rodzaju płatności,
 6. d) wybór miejsca wydania rzeczy (miejsca dostawy),
 7. e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż Zamówienie”.
 8. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Zawarcie umowy wiąże się jednocześnie z obowiązkiem zapłaty za zamówienie przez Konsumenta.
 9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 11. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 13. Zamówienia, dla których wybrano formę płatności „Za pobraniem” oraz zamówienia złożone i opłacone do godz. 14 w każdym dniu roboczym wysyłane są tego samego dnia roboczego.
 14. Zamówienia, dla których wybrano formę płatności „Za pobraniem” oraz zamówienia złożone i opłacone po godz. 14 w każdym dniu roboczym, w soboty oraz w niedziele i święta, wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.
 15. Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie należnej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 16. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nie zawartą.
 7. W przypadku poinformowania o odstąpieniu od umowy, Konsument w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na własny koszt wysyła zakupione produkty na adres Centrum Dystrybucyjnego sklepu, widoczny w zakładce Kontakt na stronie głównej. Zwracane produkty i opakowanie nie mogą posiadać cech użytkowania i powinny być odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniami podczas transportu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwracany produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w jakim został sprzedany.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego koszty zakupu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Kupujący zobligowany jest do przyjęcia, otwarcia i sprawdzenia zawartości paczki w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamówienia przez kuriera. Jest to ważny aspekt gdyż w wypadku uszkodzenia przesyłki i otwarcia jej po 7 dniach – kupujący nie ma możliwości już spisania protokołu szkody. Tylko protokół szkody jest podstawą do wykonania zwrotu pieniędzy w przypadku straty towaru lub jego uszkodzenia oraz tylko protokół szkody jest podstawą do ewentualnej późniejszej wymiany towaru na nowy lub otrzymaniu całkowicie nowego lub nowych produktów.

Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.
 3. Konsument zgłasza reklamację do Sprzedającego mailem lub telefonicznie.
 4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 6. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 7. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 12. a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 13. b) żądać usunięcia wady.
 14. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady przez Konsumenta, bez nadmiernych dla niego niedogodności, na własny koszt.
 15. W przypadku braku możliwości wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wady, Sprzedający zwróci Konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwej rzeczy koszty zakupu.
 16. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.
 18. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 19. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
 20. a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
 21. b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 22. c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
 23. d) żądania usunięcia wady.
 24. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 25. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 26. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 27. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 28. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 29. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 30. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 31. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 32. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 33. Kupujący zobligowany jest do przyjęcia, otwarcia i sprawdzenia zawartości paczki w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamówienia przez kuriera. Jest to ważny aspekt gdyż w wypadku uszkodzenia przesyłki i otwarcia jej po 7 dniach – kupujący nie ma możliwości już spisania protokołu szkody. Tylko protokół szkody jest podstawą do wykonania zwrotu pieniędzy w przypadku straty towaru lub jego uszkodzenia oraz tylko protokół szkody jest podstawą do ewentualnej późniejszej wymiany towaru na nowy lub otrzymaniu całkowicie nowego lub nowych produktów.

W razie uszkodzenia przesyłki pobierz instrukcję postępowania (WORD)

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo instrukcję postępowania na wypadek otrzymania uszkodzonej przesyłki kurierskiej. Prosimy o zapoznanie się z nią, aby w razie pojawienia się takiej sytuacji – móc odpowiednio postępować.

Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby wysyłany przez nas towar był odpowiednio zabezpieczony do transportu. Staramy się również  odpowiednio dobierać odpowiednich przewoźników, którzy trzymają wysoki poziom jakości swoich usług. Niestety transportowana przesyłka czasem może ulec uszkodzeniu mechanicznemu w transporcie – poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania na wypadek takiej sytuacji:

NAJWAŻNIEJSZE KROKI: 

 1. Przy dostawie przesyłki sprawdź czy opakowanie zewnętrzne nie nosi żadnych większych uszkodzeń (dziur, wgnieceń, większych rozdarć).
 2. Jeśli nie będziesz mógł osobiście odebrać przesyłki poinformuj osobę odbierającą w Twoim imieniu o najważniejszych krokach przy odbiorze przesyłki.
 3. Pamiętaj, aby sprawdzić towar przy kurierze. W momencie jak otrzymasz przesyłkę od razu rozpakuj ją – kurier ma obowiązek poczekać, abyś mógł sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.
 4. Jeśli przesyłka nosi bardzo wyraźne, widoczne ślady uszkodzenia – po prostu odmów przyjęcia towaru i poinformuj nas o tym pod numerem telefonu: 608 400 885 / e-mail: info@podlokietnik.pl
 5. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki zażądaj od kuriera dostarczającego spisania PROTOKOŁU SZKODY, jest to dokument wymagany przez firmy kurierskie do złożenia reklamacji.
 6. Zrób zdjęcia uszkodzenia przesyłki, opakowania itd.
 7. Pamiętaj, aby odpowiednio spisać PROTOKÓŁ SZKODY z kurierem, najważniejsze, aby zaznaczyć takie pozycje jak:
 • Uszkodzenie opakowania zewnętrznego / zawsze zaznaczamy TAK (chodzi nawet o najmniejsze rozdarcie, uszkodzenie, przetarcie itp.) zaznaczenie NIE spowoduje odrzucenie reklamacji przez firmę kurierską
 • Na pytanie: czy przesyłkę przyjęto bez zastrzeżeń zaznaczamy słowo NIE, gdyż słowo TAK spowoduje odrzucenie reklamacji przez firmę kurierską
 • Protokół reklamacyjny powinien być spisany w dniu dostarczenia przesyłki!
 1. Pamiętaj, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i spisania z kurierem PROTOKOŁU SZKODY zamyka składającemu reklamację możliwość uzyskania odszkodowania za zniszczony towar.
 2. Pamiętaj, że spisanie w sposób nieodpowiedni PROTOKOŁU SZKODY, może spowodować problemy w uzyskaniu odszkodowania za zniszczenie towaru, prosimy zatem postępować zgodnie z naszymi wskazówkami.
 3. Rozpakuj paczkę przy kurierze i spisz z nim protokół szkody w tym danym momencie. Rozpakowanie jej po czasie uniemożliwia roszczenia reklamacyjne. Ani my, ani Ty nie otrzymasz zwrotu pieniędzy za zniszczony towar!!!

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.podlokietnik.pl

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od poprzedniego i poinformuje Sprzedającego o wyborze poprzedniego jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.